Plan för ”corona” åtgärder i samband med motionslopp på cykel Gotland Gravel, Klintehamn 20210828
Ringmurens cykelklubb. Reviderad 20210818 / Anders Selin

 1. utforma lokaler, områden och utrymmen som anordnaren disponerar på ett sådant sätt att trängsel undviks och att deltagare kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra

  Deltagarna kommer att anvisas parkering på allmän parkering på Hamnen och vid skolan i Klintehamn. Deltagarna värmer upp på anslutande vägar med minst 2 meters mellanrum. Deltagarna ( maximalt 150 st) skall samlas i 3 st startfållor innan start. Skyltning om att ”hålla avstånd” kommer att finnas.

  Nummerlappar hämtas av deltagarna på särskilt bord (självservering) vid parkeringen = Fålla 1
  10 min innan start släpps varje fålla fram till startområdet på Donnersgatan
  Normalt skall deltagarna ”stämpla” ( typ orientering) på ca 10 ställen under banan. Detta moment är borttaget detta år för att minska eventuell trängsel.

 2. se till att in- och utpassage till lokaler, områden och utrymmen som anordnaren disponerar kan ske på ett sådant sätt att trängsel undviks

  Toaletter kommer att finnas vid Fålla 1 och vid Klintehallen. Uppmärkning och skyltning om avstånd görs på respektive platser. Deltagarna uppmanas att komma ombytta.
  Efter loppet när deltagarna kommit i mål uppmanas alla att hålla avstånd bla med skyltning. Lättare förtäring kommer att erbjudas i samarbete med Klinte Pizzeria. Deras regler kring servering sittplatser gäller. Eftersom deltagarna kommer med stora tidsavstånd bedöms trängsel inte uppstå.

 3. tydligt avgränsa start- och målområdet

  Kommer att spärras av med röd-vita Ata band längs Donnersgatan.

 4. säkerställa att enbart idrottsutövare och funktionärer befinner sig i start- och målområdet

  Speaker kommer att finnas att styra eventuell publik. Den beräknas till något 20-tal.

 5. informera idrottsutövare om hur smittspridning kan undvikas

  Föranmälan sker och deltagarna kommer att informeras via mail om våra och FMHs regler. På Gotland Gravels hemsida kommer också reglerna att publiceras.

 6. erbjuda idrottsutövare möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handdesinfektion

  Handdesinfektion kommer att finnas i tillräcklig mängd

 7. säkerställa att personalen eller funktionärer får adekvat information om hygienåtgärder för att förhindra smitta

  Information om denna plan liksom tillämpliga regler från FMHs regler sker skriftligt till berörda. Under möten för funktionärer kommer denna plan att gås igenom.

 8. skriftligt dokumentera de övriga smittskyddsåtgärder som verksamheten har vidtagit

  I de fall någon deltagare skulle testas positivt i närtid efter tävlingen uppmanas dom att kontakta tävlingsledningen som då kan rådgöra med lokala myndigheter om eventuella åtgärder.

 9. följa upp de vidtagna smittskyddsåtgärderna

  Skriftligt dokumentera hur det gick under tävlingen.

 10. hålla sig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren.

  Löpande information inhämtas från RF/Sisu Gotland och Svenska cykelförbundet och förändrade regler implementeras vartefter.

Till Folkhälsomyndighetens Informationssida